close
Biznis

Infraštruktúra diaľnic a tunelov na Slovensku zaostáva za plánmi aj očakávaniami verejnosti

Stav infraštruktúry diaľnic a tunelov na Slovensku zaostáva za plánmi aj očakávaniami verejnosti. Svoj podiel na tom má aj reliéf krajiny s množstvom hornatých častí a vodných tokov, ktoré sú pre zhotoviteľov spomínanej infraštruktúry veľkou výzvou. Rozšírenie dopravných komunikácií by bolo žiaduce aj v okolí väčších mestských aglomerácií, kde často dochádza k nepopulárnym kolónam. Chýbajúca infraštruktúra často bráni aj rozvoju jednotlivých území. 

Významnú úlohu pri riešení plynulosti a bezpečnosti dopravy zohrávajú podporné technické systémy a infraštruktúra rýchlostných ciest, diaľnic a tunelov. „Okrem toho táto podporná infraštruktúra zabezpečuje včasnú informovanosť šoférov o uzávierke, prípadne iných udalostiach na ceste, aby mohli napríklad zvoliť náhradnú trasu. Cieľom je teda optimalizácia dopravy a bezpečnosť všetkých jej účastníkov,“ vysvetľuje Ing. Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING, s.r.o., ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL.

Tunel je ako malá továreň

Rozsah a komplikovanosť technickej infraštruktúry tunela možno prirovnať k malej fabrike. Tunel je uzavretý betónový priestor, ktorý limituje možnosť rôznych akcií, ako je vybočenie, odstavenie a pod. V prípade nehody dochádza okamžite k prerušeniu celej dopravy a požiar, aj keď len menšieho rozsahu, môže mať úplne iné následky ako ten istý požiar na otvorenej komunikácii. Z týchto dôvodov musí byť tunel vybavený technológiami, ktoré sú schopné zvládnuť všetky neštandardné situácie.

Novo budované diaľnice a tunely sú už podľa I. Jamnického vybavené napájacou a komunikačnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje inštaláciu kamerových a informačných systémov, meteostaníc, počítadiel hustoty premávky či premenného dopravného značenia. V tuneli sa na riešenie neštandardných situácií nasadzujú priemyselné riadiace systémy, ktoré riadia vetranie, osvetlenie, dopravné značenie, tunelový rozhlas, požiarne systémy a systémy včasnej informovanosti vodičov nachádzajúcich sa ešte pred tunelom. 

Včasná informovanosť je rozhodujúca

Z pohľadu účastníka dopravy je mimoriadne dôležité aj dopravné značenie. „Doprava sa zahusťuje a čoraz väčší význam naberá včasná informovanosť vodičov o neštandardných situáciách, či už ide o dopravnú nehodu, údržbu, prácu na diaľnici, kolónu a pod. Ideálnym riešením je premenné dopravné značenie, ktoré nielenže informuje o danej situácii, ale dokáže ponúknuť aj jej riešenie,“ vysvetľuje I. Jamnický. Nejde o nejaké príkazové značenie, skôr o možnosti výberu. „Dnes už dokážeme zobraziť informáciu o tom, že ak je na ceste nejaká nehoda alebo prekážka, koľko bude trvať cesta do cieľa, keď si zvolíte obchádzku po trase A alebo B.“ Včasná informovať je obzvlášť nápomocná a dôležitá pri sťažených podmienkach, pri hustej hmle či snežení. Samotná technológia premenného dopravného značenia zaznamenala v posledných rokoch tiež mimoriadny posun. V minulosti sa používali klasické halogénové žiarovky, ktorých svetlo bolo cez optické vlákna privedené na vopred predvŕtané otvory do čelného panela dopravnej značky. Takéto riešenie neumožňovalo zobraziť väčší počet symbolov na jednej značke a navyše bolo energeticky náročné. Halogénové žiarovky neskôr vystriedali úspornejšie LED diódy, ktoré však boli opäť umiestnené do predpripravených otvorov znázorňujúcich jednotlivé symboly, ktorých už bolo v rámci jednej značky viac. „Súčasný trend smeruje k osadeniu LED matice, kde možno zobrazovať ľubovoľnú textovú či grafickú správu alebo jednoduchú animáciu dokonca s farebným rozlíšením. Tieto tabule sa vyznačujú vynikajúcou svetelnosťou a pritom extrémne nízkou spotrebou a dlhou životnosťou,“ konštatuje I. Jamnický. Uvedené riešenie je výhodné tam, kde chýba alebo kde je minimálna podporná napájacia a komunikačná infraštruktúra. Napájanie možno v tomto prípade zabezpečiť cez fotovoltické panely a komunikáciu cez štandardnú bezdrôtovú sieť GSM. Podľa I. Jamnického by takéto riešenia pomohli motoristom nielen na diaľniciach, ale aj na rýchlostných cestách či cestách nižších tried. 

Riešenia postavené na skúsenostiach

Spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., sa už viac ako štvrťstoročie pohybuje v oblasti elektrotechniky a automatizácie. Získané skúsenosti a know-how dokázala v roku 2002 pretaviť aj do riešení pre prvý tunel na Slovensku vybavený v tom čase najmodernejšou technológiou merania a regulácie. V rámci dcérskej spoločnosti PPA INŽINIERING, s. r. o., bol z tohto dôvodu vytvorený špeciálny úsek venovaný dopravným technológiám. 

„Aktuálne sme schopní zabezpečiť kompletný projekt na nasadenie moderných technológií pre diaľnice alebo tunely. Ťažiskovo ide o elektro technológie, ale subdodávateľským spôsobom dokážeme pokryť aj ďalšie zariadenia, ako sú napr. ventilátory pre tunely. Aktívni sme aj pri realizácii premenného dopravného značenia s už spomínanými modernými LED značkami. Tu priamo spolupracujeme so zahraničným výrobcom značenia DMV, ktorému poskytujeme hodnotnú spätnú väzbu vyplývajúcu z konkrétnych skúseností z našich projektov. Aj na základe nich potom táto spoločnosť prichádza s novšími verziami svojich produktov. Stali sme sa oficiálnym výhradným distribútorom firmy DMV na Slovensku a ponúkame ich produkty a riešenia aj tretím stranám,“ hovorí s hrdosťou I. Jamnický. 

Realizácia dodávky technologických častí dopravných stavieb sa odohráva v súlade s pravidlami Asociácie FIDIC (žltá a červená kniha). Keď ide o žltú knihu, musí dodávateľ zabezpečiť aj projekčnú fázu diela. V rámci projektu na realizáciu stavby sa podrobne vyšpecifikujú všetky zariadenia a technológie, ich vzájomné prepojenie a pod. Tento postup platí pre diaľnice aj tunely. 

„PPA INŽINIERING má v uvedených oblastiach bohaté skúsenosti, pričom dokážeme kompletne zabezpečiť takúto zákazku od samotnej projekčnej fázy, t. j. spracovanie projektu riešenia, cez detailný inžiniering, realizačnú fázu, kde disponujeme vlastnými kapacitami ohľadom dodávky, montáže, skúšobných činností a programovania, až po oživenie, uvedenie do prevádzky a následný servis. Pri takých komplikovaných technológiách, ako je tunel alebo diaľnica, to pre zákazníka predstavuje značnú výhodu, keď získa všetko pod jednou strechou,“ uvádza prednosti I. Jamnický. Pri menšom počte rôznych dodávateľov je aj celkové riešenie podstatne efektívnejšie a jeho realizácia plynulejšia. Záručná lehota technologických zariadení sa v prípade tunela riadi záručnou lehotou stavebných zariadení, t. j. 60 mesiacov. „V prípade štandardných počítačov a komponentov nie je túto záruku vždy jednoduché dodržať, preto v našich riešeniach používame špičkové spoľahlivé komponenty priemyselnej automatizácie a merania schopné pracovať 24/7, a to minimálne počas spomínaných piatich rokov. Bezpečnosť a plynulosť premávky na cestách a v tuneloch citlivo vníma aj široká verejnosť, preto sa pri návrhu podpornej infraštruktúry držíme kritérií, ako je spoľahlivosť a kvalita jednotlivých komponentov riešenia.“ 

Starostlivosť o jednotlivé technologické komponenty tunela prebieha dvakrát do roka, počas tzv. jarnej a jesennej odstávky. PPA INŽINIERING túto službu zabezpečuje v rámci záruky a po jej uplynutí sa často úspešne zúčastňuje na výberových konaniach, ktoré vypisuje prevádzkovateľ daného tunela alebo diaľnice. „Zariadenia v tuneloch sú vo zvýšenej miere vystavené náročným, agresívnym podmienkam v podobe napr. exhalátov z vozidiel. Bez pravidelnej údržby by boli kamery takpovediac slepé, snímače nefunkčné a pod.,“ dodáva I. Jamnický. 

Ak by sme to mali zhrnúť, na strane PPA INŽINIERING je hneď niekoľko výhod, ktoré ju posúvajú o krok vpred pred konkurenciu – komplexnosť z hľadiska pokrytia všetkých najdôležitejších profesií vlastnými kapacitami, dlhoročná skúsenosť v oblasti elektro, inžinieringu a know-how a stabilita podnikania na domácom a zahraničnom trhu s dobrým renomé u zákazníkov. „Navyše aktívne sledujeme všetky nové trendy, takže určite je našou prednosťou aj inovatívnosť, keď v rámci projektov využívame to najnovšie a overené, čo dodávatelia ponúkajú. Zaujímame sa o najnovšie trendy v oblasti Smart Cities, cloudových riešení či komunikácie infraštruktúry s inteligentnými systémami v automobiloch. Už dopredu musíme rozmýšľať o tom, ako napr. dostať informácie o zníženej rýchlosti alebo udalosti zobrazenej na premennom dopravnom značení do autonómne jazdiaceho automobilu. Naši odborní pracovníci si svoje vedomosti nielen v spomenutých oblastiach rozširujú prostredníctvom školení, návštevami domácich a zahraničných odborných podujatí či už realizovaných stavieb v zahraničí,“ dopĺňa I. Jamnický.

Riešenia, ktoré vidia milióny používateľov

Výsledky práce spojenej s návrhom a realizáciou infraštruktúry diaľnic a tunelov sa týkajú miliónov používateľov, ktorí ich sledujú. „Aj to jedna z pozitívnych motivácií, prečo sa stať členom nášho tímu. Kto iný môže povedať svojim deťom alebo známym, že toto premenné dopravné značenie, popri ktorom práve prechádzame, som nainštaloval a oživil ja? Alebo že aj vďaka mne sa môžete cítiť v tomto tuneli bezpečne?“ hovorí I. Jamnický. Navyše samotná Národná diaľničná spoločnosť ako prevádzkovateľ diaľnic a tunelov sleduje nové trendy a v prípade morálnej zastaranosti inštalovaných technológií prichádza s projektmi modernizácie, čo núti aj dodávateľov byť v neustálom kontakte s tým najnovším. „Záujemcov radi zaškolíme a pod vedením skúsených odborníkov budú môcť jasne smerovať aj svoj kariérny rast.“ Pritom nejde len o tzv. kancelársku robotu, projektanti, programátori alebo skúšobní technici si niekoľkokrát musia samotnú stavbu prejsť a priamo na mieste dolaďovať navrhnuté riešenia. „Navyše naša spoločnosť nadštandardne podporuje inovačné myšlienky a nápady svojich zamestnancov. Byť súčasťou tímu, ktorý má možnosť ovplyvňovať výslednú podobu takýchto rozsiahlych riešení, je skutočne motivujúce,“ zdôrazňuje I. Jamnický. 

O projekty nebude v tejto oblasti núdza

PPA INŽINIERING sa podieľal na realizácii mnohých významných projektov v oblasti dodávky systémov merania, regulácie a automatizácie či dopravného značenia. „Z tých posledných projektov môžeme spomenúť dodávku technologického vybavenia pre diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce či ukončený projekt dodávky technologickej výbavy pre tunel Považský Chlmec na diaľnici D3, kde sme realizovali systém premenného dopravného značenia, informačný systém diaľnice, riadenie dopravy a softvérové a hardvérové vybavenie operátorského pracoviska,“ vymenúva I. Jamnický. 

Aj v prípade hypotetického stavu, keď by boli na Slovensku dokončené všetky diaľničné úseky a tunely, sa I. Jamnický neobáva nedostatku práce vo svojom segmente. „Neustále prebieha a bude prebiehať modernizácia realizovaných úsekov a tú budú musieť opäť zabezpečovať odborníci. Navyše neustále budú pribúdať nové autá, aj tie autonómne a čoraz inteligentnejšie, čo prinesie nové výzvy aj pre infraštruktúru. Naša pozícia na trhu je v uvedených oblastiach veľmi dobrá a budeme sa snažiť nielen ju udržať, ale aj posilňovať,“ konštatuje na záver nášho rozhovoru I. Jamnický.

Leave a Response